X

领取限量礼包

点击换一张

《地下城堡》4.17安卓新版本礼包推荐


3大独家新版本礼包

1、口袋巴士:面包*100、回城卷轴*1、福音*10
点击领取>>>http://ka.ptbus.com/card/gift/5672/

2、4399:面包*100、法杖*1、福音*10
点击领取>>>http://fahao.4399.cn/libao/11166.html#

3、YOYO:面包*100、铁剑*1、福音*10
点击领取>>>http://ka.yoyojie.com/activity/detail/3185/

新·秘境礼包

一、礼包内容

石头*50,木材*50、福音*10

二、使用期限:2015/4/17-2015/5/16

三、使用范围:Android版本

四、使用方法

1、点击“钻石商城”,进入商城界面;
2、点击右上角的“兑换码”按钮,在弹出的对话框输入礼包兑换码即可领取礼包。
注:本礼包可以与任意一种新版本礼包共同使用。

五、领取地址

18183>>>http://ka.18183.com/card_29128.shtml
手游网>>>下载“17173手游”,进入APP领取
超好玩>>>http://ka.18touch.com/activity-2342
游戏多>>>下载“游戏多”,进入APP领取
游戏狗>>>http://ka.gamedog.cn/card/1056711.html
搞趣网>>>http://pack.gao7.com/packinfo/8476
91手游网>>>http://ka.91.com/gift-info-809.html
魔方网>>>http://fahao.mofang.com/libao/3680.html
996>>>http://bbs.996.com/fahao/4054/
着迷网>>>http://www.joyme.com/gift/1674
爱游戏>>>http://bbs.play.cn/cdk-fh.html?fid=888
360手游网>>>http://ka.u.360.cn/id-5768
多玩5253>>>http://ka.5253.com/card_1198.html
不凡游戏网>>>http://fahao.bufan.com/gift_view_5709.html
72G>>>http://fahao.72g.com/list/4300.html
766手游>>>http://ka.sy.766.com/book/3884.html
琵琶网>>>http://fahao.pipaw.com/libao/10079.html
1688wan>>>http://www.1688wan.com/libao/1429249865.html
斑马网>>>http://www.banma.com/mall/577
爱手游网>>>http://www.shouyou520.com/fahao/xxyz/2015/0417/64946.html
手游TV>>>http://www.shouyoutv.com/dxcb/libao/
笨手机>>>http://fahao.benshouji.com/holiday/5605154144/
游吧>>>http://www.youba.com/ka/2213/
游戏鸟>>>http://bbs.youxiniao.com/thread-158297-1-1.html
掌上巴士>>>http://www.8477.com/card/1296.html
克拉手游>>>http://www.kela001.com/fahao/2015/0417/3637.html
小皮手游>>>http://fahao.xiaopi.com/libao/2709.html
北方手游网>>>http://ka.bfyx.com/BFKa/BuyRecruit.aspx?billNo=Y150415002930411
顺网手游>>>http://app.shunwang.com/mgfh-159.html
E蜗卡手游>>>http://www.ewoka.com/lika/180279.html
蚕豆网>>>http://fahao.candou.com/show/667
掌游网>>>http://www.zhanggame.com/card159492.html
66u>>>http://ka.66u.com/gift-1160.html
87G>>>http://fahao.87g.com/749.html
hao76>>>http://www.hao76.com/package/777.html
便玩家>>>http://www.bianwanjia.com/ka/1671.html
骄阳网>>>http://game.joyyang.com/Card/CardDetial/5425/3191.html
265G>>>http://www.yuu1.com/mblibao/333.html
飞鹏网>>>http://fahao.fpwap.com/libao_980.html